Posted by on 9 września 2019

Przypuśćmy, że ten zasadniczy proces, stosownie do harmonogramu, wykonywany jest w ciągu 18 dni roboczych. Równocześnie załóżmy przykładowo, że ogólny czas trwania robót na jednym obiekcie wynosi 54 dni, a przeciętna dzienna liczba robotników 55. Aby budowę takiego zespołu składającego się z 12 domów wykonać według zasad pracy równomiernej, trzeba dla wszystkich pozostałych procesów roboczych tegoż budynku, a przez to i dla wszystkich budynków osiedla, ustalić taki sam czas wykonania, jaki ustalono dla zasadniczego procesu roboczego jednego obiektu. Jest to całkowicie zrozumiałe, albowiem gdyby dla innych robót tego samego obiektu przyjęto czas wykonania krótszy od czasu procesu zasadniczego, to grupy robocze, które by je wcześniej wykonały, musiałyby oczekiwać bezczynnie na swoją kolej; z drugiej znowu strony, gdyby praca przy jakimś procesie roboczym miała trwać dłużej, niż czas procesu zasadniczego, to ta znowu grupa robocza byłaby op óźniona i zatrzymywała inne, podważając samą istotę metody organizacji pracy równomiernej. Jednakże równocześnie przyznać należy, że przy wykonaniu budowy zdarzają się procesy robocze, których czas wykonania bywa krótszy od czasu procesu zasadniczego. W tym przypadku należy połączyć takie dwa lub trzy pokrewne procesy robocze i oddać je do wykonania jednej specjalnej grupie roboczej i znów wykonać te połączone roboty w tym samym czasie co i proces zasadniczy. b. [więcej w: kantorintraco, urszula chincz wikipedia, tarasola ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: kantorintraco tarasola ceny urszula chincz wikipedia